Silouette graphic representing Tipperary

Community and voluntary groups

All pages relating to community and voluntary groups.

Deontas Oidhreachta Contae

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí pobail agus oidhreachta chun tionscadail a chur i gcrích a chabhróidh le hoidhreacht áitiúil a chaomhnú, a chur chun cinn agus a fheabhsú.

Tacaíocht Oidhreachta Pobail

Féadfaidh údaráis áitiúla tacú le grúpaí pobail agus deonacha atá ag forbairt tionscadal oidhreachta pobail trí chomhairle oidhreachta a sholáthar, tacú leo le tionscadail agus rannpháirtíocht idir geallsealbhóirí oidhreachta náisiúnta agus an pobal áitiúil a éascú.

Scéim Deontais Éire Ildánach

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí pobail agus deonacha agus d’aon duine a bhfuil baint acu le hearnálacha na n-ealaíon, an chultúir, na hoidhreachta agus na dteangacha chun tionscadail a fhorbairt d’fhonn rochtain ar na healaíona, cultúr agus cruthaitheacht, agus léirthuiscint orthu, a fheabhsú.

Scéim Tacaíochta Pobail

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí pobail agus deonacha chun tacú le tionscadail forbartha eacnamaíochta, pobail agus cultúrtha, amhail oibreacha feabhsúcháin limistéar poiblí, áiteanna súgartha pobail, agus tionscadail ealaíon, cultúir agus oidhreachta.

Scéim Deontais Spóirt

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar d’eagraíochtaí spóirt pobail agus deonacha chun áitribh, páirceanna imeartha agus trealamh spóirt agus áineasa a fhorbairt agus a fheabhsú.

Deontas Tionscadal Pobail

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí pobail agus deonacha chun tacú le tionscadail forbartha cultúrtha, ealaíne agus pobail a fheabhsaíonn caighdeán na beatha.

An Clár um Fheabhsú Pobail

Soláthraíonn Coistí Forbartha Pobail Áitiúla tacaíocht airgeadais do ghrúpaí pobail agus deonacha chun tacú le tionscadail chaipitil bheaga a fheabhsaíonn saoráidí i gceantair faoi mhíbhuntáiste. D’fhéadfadh go n-áireofaí orthu siúd lárionaid agus conláistí pobail, reiligí, áiseanna spóirt agus áineasa, seideanna fear agus ban, agus trealamh CCTV a fhorbairt.

Tionscnaimh um Fhorbairt Pobail

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí pobail agus deonacha, comhlachais chónaitheoirí, grúpaí Bailte Slachtmhara agus comhlachais fhorbartha áitiúla a ghlacann páirt i dtionscnaimh áirithe. I measc na dtionscnamh seo tá Áiteanna faoi Bhláth, Neamhdhíobhálach do Bheacha faoi Bhláth, tionscnaimh fhrithbhuscair agus fheabhsú comhshaoil, agus tionscadail gharraíodóireachta.

Tacaíocht Líonra Rannpháirtíochta Poiblí

Cuireann údaráis áitiúla líonraí ar bun agus tacaíonn siad leo chun grúpaí cláraithe pobail, deonacha, cuimsithe sóisialta agus comhshaoil a spreagadh chun páirt a ghlacadh i bpróisis chinnteoireachta agus cheaptha polasaithe na comhairle, agus chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí údaráis áitiúil.